disclaimer

  • PDF
  • Print
  • E-mail
AddThis Social Bookmark Button

Gebruiksvoorwaarden voor de PEJA website.

Algemeen
peja.be is eigendom van JCW vzw. Verder in deze tekst wordt "website" gebruikt voor peja.be en "eigenaar" voor JCW vzw. U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. De eigenaar kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Doel van de website
peja.be ontsluit informatie over jongerenmobiliteit, gekoppeld aan praktijkvoorbeelden en activiteiten met betrekking op dit onderwerp.

Intellectuele eigendomsrechten.
De teksten, afbeeldingen, foto’s, films, domeinnamen, merken, logo’s en andere items op de website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren aan de eigenaar of derden toe. De eigenaar gaat er steeds van uit dat alle afgebeelde en geportretteerde personen hun toestemming hebben gegeven voor de publicatie van hun beeld op het internet en op de website. Indien er over deze toestemming discussie ontstaat, ligt de volledige aansprakelijkheid bij de auteur en kan de eigenaar in geen geval aansprakelijk worden gesteld of geacht worden een schadevergoeding te betalen.

Wilt u de teksten, afbeeldingen, foto’s, films, domeinnamen, merken, logo’s en andere items reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar (of derden) verkrijgen. Tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.  U hebt bijvoorbeeld het recht om de teksten, afbeeldingen, foto’s, films, domeinnamen, merken, logo’s en andere items van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mee te delen aan medewerkers van uw organisatie.
Screen scraping, het gebruik van software om gegevens te extraheren uit deze website voor weergave op een andere website is verboden. Tenzij deze informatie via een RSS kanaal wordt aangeboden.
Als de eigenaar u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de publicatie op de website. In elk geval vrijwaart u de eigenaar tegen aanspraken van derden.

Aanbrengen van een hyperlink naar de website van peja.be.
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de peja.be.

Plaatsen van banners en linken op de peja.be website
De eigenaar plaatst in principe geen banners op de website, tenzij de eigenaar een aandeel heeft in de activiteiten of het project, of partner is.

Kampen in het kader van peja gerelateerd aan de informatie van peja.be, zullen met een beschrijving opgenomen worden. De informatie wordt aangeleverde door de kamporganisastoren / lokale peja-partners van het platformnetwerk. De eigenaar is niet aansprakelijk voor fouten in de door hen aangeleverde inhoud. Deze gegevens kunnen altijd worden aangepast of geschrapt, op vraag van een medewerker van de betreffende kampen / regio partner.

Links naar websites beheerd door derden.
De PEJA website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. De eigenaar controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Aansprakelijkheid van de eigenaar.
De informatie op de PEJA website is het resultaat van vertaling van bijdragen van derden. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan de eigenaar hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Vertrouwelijke gegevens
De persoonlijke gegevens die de eigenaar verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van de eigenaar, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. De eigenaar geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat de eigenaar persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

U hebt het recht de gegevens die de eigenaar over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens zelf te corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van de eigenaar verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot JCW via info@peja.be